Path:Home >> Resources >> Al standard

各国铸造铝合金牌号对照

  1. 各国铸造铝合金牌号对照
  2. 铝合金压铸标准:1.中国标准 2.日本标准 3.美国标准 4.欧盟标准
  3. 国内外主要压铸AI合金化学成分表

各国铸造铝合金牌号对照

类别 中国 前苏联 美国 英国 法国 原联邦德国 日本 JIS ISO
GB YB HB ГOCT ASTM UNS ANSI AA SAE BS BS/L NF AIRLA DIN
铝硅合金 ZL101 ZL11 HZL101 AЛ9,AЛ9B A03560 A13560 356.0 A356.0 323 A-S7G AS7
G03
G—AlSi7Mg (3.2371.61) AC4C AlSi7Mg
ZL102 ZL7 HZL102 AЛ2 A14130 A413.0 305 LM20 4L33 A-S13 G—AlSi12 (3.2581.01) AC3A AlSi12
ZL104 ZL14 AЛ3,AЛ3B AC2B
铝硅合金 ZL104 ZL10 HZL104 AЛ4,AЛ4B A03600 A13600 360.0 A360.0 309 LM9 L75 A-S9G
A-S10G
AS10G G—AlSi10Mg (3.2381.01) AC4A AlSi9Mg AlSi10Mg
ZL105 ZL13 HZL105 AЛ5 A03550 C33550 355.0 C355.0 322 LM16 3L78 G—AlSi5Cu AC4A
ZL106 AЛ14B A03280 A03281 328.0 328.1 331 LM-24 G—AlSi8Cu3 (3.2151.01) AC4D
ZL107 AЛ-6 AЛ-7B A03190 A03191 319.0 326 LM4 LM21 L79 A-S5UZ
A-S903
G—AlSi6Cu4 (3.2151.01) AC4B
ZL108 ZL8 SC122A(旧) LM2
ZL109 ZL9 AЛ30 A03360 A03361 336.0 336.1 LM13 A-S12UN AC8A AlSi12Cu
ZL110 ZL3 AЛ10B   LM1 G—AlSi(Cu)
ZL111 AЛ4м A03541 A03540 354.0
铝铜合金 ZL201 _ HZL-201 AЛ9 _ _ _ _ _ A-U5GT A-U5GT G-AlCu4TiMg (3.1371.61) _ AlCu5MgTi
_ _ HZL-202 高纯AЛ9 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ZL202 ZL1 _ AЛ12 A03600 A360.0 309 _ _ A-U8S _ _ _ Al-Cu8Si
ZL203 ZL2 HZL-203 AЛ7 A02950 295.0 B295.0 38 _ 2L91 2L92 A-U5GT _ G-AlCu4Ti (3.1841.61) ACIA Al-Cu4MgTi
铝镁合金 ZL301 ZL5 HZL-301 AЛ8 A05200 A05202 520.0 520.2 324 320 LM10 LM5 4L53 _ _ G-AlMg10 (3.3561.01) AC7B _
ZL302 ZL6 _ AЛ22 A05140 A05141 514.0 514.1 _ _ L74 A-G6 A-G3T _ _ AC7A Al-Mg6 Al-Mg3
_ _ HZL-303 AЛ13 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
铝锌合金 ZL401 ZL15 HZL401 AцP1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ZL402 _ _ AЛ24 A07120 A07122 7122.2 _ _ _ A-Z5G _ _ _ Al-Zn5Mg
_ _ HZL-505 AЛ11 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

注:YB-冶标,HB-航空、航天标准。

铝合金压铸标准---中国标准

1.铝合金 GB/T 15115-94

压铸铝合金的化学成分和力学性能表

序号 合金牌号 合金代号 化学成份 力学性能 (不低于)
抗拉强度 伸长度 布氏硬度HB5 /250 /30
1 YZA1Sil2 YL102 10.0 13.0 ≤0.6 ≤0.6 ≤0.05 ≤1.2     ≤0.3    
220 2 60
2 YZA1Si10Mg YL104 8.0 10.5 ≤0.3 0.2 0.5 0.17 0.30 ≤1.0     ≤0.3 ≤0.05 ≤0.01 220 2 70
3 YZA1Si12Cu2 YL108 11.0 13.0 1.0 2.0 0.3 0.9 0.4 1.0 ≤1.0 ≤0.05   ≤1.0 ≤0.05 ≤0.01 240 1 90
4 YZA1Si9Cu4 YL112 7.5 9.5 3.0 4.0 ≤0.5 ≤0.3 ≤1.2 ≤0.5   ≤1.2 ≤0.1 ≤0.1 240 1 85
5 YZA1Si11Cu3 YL113 9.6 12.0 1.5 3.5 ≤0.5 ≤0.3 ≤1.2 ≤0.5   ≤1.0 ≤0.1 ≤0.1 230 1 80
6 YZA1Si17Cu5Mg YL117 16.0 18.0 4.0 5.0 ≤0.5 0.45 0.65 ≤1.2 ≤0.1 ≤0.1 ≤1.2     220 <1  
7 YZA1Mg5Sil YL302 0.8 1.3 ≤0.1 0.1 0.4 4.5 5.5 ≤1.2   ≤0.2 ≤0.2     220 2 70

铝合金压铸件 GB/T 15114-94

1.主题内容与适用范围
本标准规定了铝合金压铸件的技术要求,质量保证,试验方法及检验规则和交货条件等.
本标准适用于铝合金压铸件.
2.引用标准
GB1182 形状和位置公差代号及其标准
GB2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续的检查)
GB2829 周期检查计数抽样程序及抽样表(适用于生产过程稳定性的检查)
GB6060.1 表面粗糙度比较样块  铸造表面
GB6060.4 表面粗糙度比较样块  抛光加工表面
GB6060.5 表面粗糙度比较样块  
抛(喷)丸,喷砂加工表面
GB6414 铸件尺寸公差
GB/T11350 铸件机械加工余量
GB/T15115 压铸铝合金
3.技术要求
3.1化学成分
合金的化学成分应符合GB/T15115的规定.
3.2力学性能
3.2.1当采用压铸试样检验时,其力学性能应符合GB/T15115的规定
3.2.2当采用压铸件本体试验时,其指定部位切取度样的力学性能不得低于单铸试样的75%,若有特殊要求,可由供需双方商定.
3.3压铸件尺寸
3.3.1压铸件的几何形状和尺寸应符合铸件图样的规定
3.3.2压铸件尺寸公差应按GB6414的规定执行,有特殊规定和要求时,须在图样上注明.
3.3.3压铸件有形位公差要求时,其标注方法按GB1182的规定.
3.3.4压铸件的尺寸公差不包括铸造斜度,其不加工表面:包容面以小端为基准,有特殊规定和要求时,须在图样上注明.
3.4压铸件需要机械加工时,其加工余量按GB/T11350的规定执行.若有特殊规定和要求时,其加工作量须在图样上注明.
3.5表面质量
3.5.1铸件表面粗糙度应符合GB6060.1的规定
3.5.2铸件不允许有裂纹,欠铸,疏松,气泡和任何穿透性缺陷.
3.5.3铸件不允许有擦伤,凹陷,缺肉和网状毛刺等腰三角形缺陷,但其缺陷的程度和数量应该与供需双方同意的标准相一致.
3.5.4铸件的浇口,飞边,溢流口,隔皮,顶杆痕迹等腰三角形应清理干净,但允许留有痕迹.
3.5.5若图样无特别规定,有关压铸工艺部分的设置,如顶杆位置,分型线的位置,浇口和溢流口的位置等由生产厂自行规定;否则图样上应注明或由供需双方商定.
3.5.6压铸件需要特殊加工的表面,如抛光,喷丸,镀铬,涂覆,阳极氧化,化学氧化等须在图样上注明或由供需双方商定.
3.6内部质量
3.6.1压铸件若能满足其使用要求,则压铸件本质缺陷不作为报废的依据.
3.6.2对压铸件的气压密封性,液压密封性,热处理,高温涂覆,内部缺陷(气孔,疏孔,冷隔,夹杂)及本标准未列项目有要求时,可由供需双方商定.
3.6.3在不影响压铸件使用的条件下,当征得需方同意,供方可以对压铸件进行浸渗和修补(如焊补,变形校整等)处理.
4质量保证
4.1当供需双方合同或协议中有规定时,供方对合同中规定的所有试验或检验负责.合同或协议中无规定时,经需方同意,供方可以用自已适宜的手段执行本标准所规定的试验和要求,需方有权对标准中的任何试验和检验项目进行检验,其质量保证标准应根据供需双方之间的协议而定.
4.2根据压铸生产特点,规定一个检验批量是指每台压铸设备在正常操作情况下一个班次的生产量,设备,化学成分,铸型和操作连续性的任何重大变化都应被认为是新是一个批量开始.
>供方对每批压铸件都要随机或统计地抽样检验,确定是否符合全部技术要求和合同或铸件图样的规定要求,检验结果应予以记录.
5试验方法及检验规则
5.1化学成分
5.1.1合金化学成分的检验方法,检验规则和复检应符合GB/T15115的规定.
5.1.2化学成分的试样也可取自压铸件,但必须符合GB/T15115的规定
5.2力学性能
5.2.1力学性能的检验方法,检验频率和检验规则就符合GB/T15115的规定.
5.2.2采用压铸件本体为试样时,切取部位尺寸,测试形式由供需双方商定.
5.3压铸件几何尺寸的检验可按检验批量抽验或按GB2828,GB2829的规定进行,抽检结果必须符合标准3.3的规定.
5.4压铸件表面质量就逐检查,检查结果应符合本标准3.5的规定.
5.5压铸件表面粗糙度按GB6060.1的规定执行.
5.6压铸件需抛光加工的表面按GB6060.4的规定执行,
5.7压铸件需喷丸,喷砂加工的表面按GB6060.5的规定执行.
5.8压铸件内部质量的试验方法检验规则由供需双方商定,可以包括:X射线照片,无损探伤,耐压试验,金相图片和压铸件剖面等,其检难结果应符合3.6的规定.
5.9经浸渗和修补处理后的压铸件应做相应的质量检验.
6压铸件的交付,包装,运输与储存
6.1当在合同或协议中有要求时,供方应提供需方一份检验证明,用来说明每批压铸件的取样,试验和检验符合标准的规定.
6.2合格压铸件交付时,必须有附有检验合格证,其上应写明下列内容:产品名称,产品号,合金牌号,数量,交付状态,制造厂名,检验合格印记和交付时间.有特殊检验项目者,应在检验员合格证上注明检验的条件和结果.
6.3压铸件的包装,运输与储存,由供需双方商定.

二.日本工业标准 JIS H5302:2000

日本压铸铝合金化学成分表

JIS牌号 ISO牌号 Cu Si Mg Zn Fe Mn Ni Sn Pb Ti Al
ADC1   1.0以下 11.0-13.0 0.3以下 0.5以下 1.3以下 0.3以下 0.5以下 0.1以下     余量
ADC1C A1-Sil2CuFe 1.2以下 11.0-13.5 0.3以下 0.5以下 1.3以下 0.5以下 0.30  以下 0.1以下 0.20  以下 0.2以下 余量
ADC2 A1-Si12Fe 0.10   以下 11.0-13.5 0.10    以下 0.1以下 1.3以下 0.5以下 0.1以下 0.05    以下 0.1以下 0.2以下 余量
ADC3   0.6以下 9.0-10.0 0.4-0.6 0.5以下 1.3以下 0.3以下 0.5以下 0.1以下     余量
ADC5   0.2以下 0.3以下 4.0-8.5 0.1以下 1.8以下 0.3以下 0.1以下 0.1以下     余量
ADC6   0.1以下 1.0以下 2.5-4.0 0.4以下 0.8以下 0.4-0.6 0.1以下 0.1以下     余量
ADC7 A1-Si5Fe 0.10      以下 4.5-6.0 0.1以下 0.1以下 1.3以下 0.5以下 0.1以下 0.1以下 0.1以下 0.20以下 余量
ADC8 A1-Si6Cu4Fe 3.0-5.0 5.0-7.0 0.3以下 2.0以下 1.3以下 0.2-0.6 0.3以下 0.1以下 0.2以下 0.2以下 余量
ADC10   2.0-4.0 7.5-9.5 0.3以下 1.0以下 1.3以下 0.5以下 0.5以下 0.2以下     余量
ADC10Z   2.0-4.0 7.5-9.5 0.3以下 3.0以下 1.3以下 0.5以下 0.5以下 0.2以下     余量
ADC11 A1-Si8Cu3Fe 2.5-4.0 7.5-9.5 0.3以下 1.2以下 1.3以下 0.6以下 0.5以下 0.2以下 0.3以下 0.2以下 余量
ADC12   1.5-3.5 9.6-12.0 0.3以下 1.0以下 1.3以下 0.5以下 0.5以下 0.2以下     余量
ADC12Z   1.5-3.5 9.6-12.0 0.3以下 3.0以下 1.3以下 0.5以下 0.5以下 0.2以下     余量

日本压铸铝合金机械性能表

牌号 抗拉试验 硬度试验
抗拉强度MPa 耐力MPa 延伸率% HB HRB
平均值 σ ASTM 平均值 σ ASTM 平均值 σ ASTM 平均值 σ ASTM 平均值 σ
ADC1 250 46 290 172 22 130 1.7 0.6 3.5 71.2 3.5 72 36.2 5.5
ADC3 279 48 320 179 35 170 2.7 1.0 3.5 71.4 1.8 76 36.7 2.2
ADC5 (213) 65 310 (145) 26 190     5.0 (66.4) 2.4 74 (30.1) 3.7
ADC6 266 61 280 172 23   64 3.2 10.0 64.7 2.3 67 27.3 3.9
ADC10 241 34 320 157 18 160 1.5 0.5 3.5 73.6 2.4 83 39.4 3.0
ADC12 228 41 310 154 14 150 1.4 0.8 3.5 74.1 1.5 86 40.0 1.8
ADC14 193 28 320 188 31 250 0.5 0.1 <1 76.8 1.7 108 43.1 2.1

三.美国标准 ASTM B85-96

美国压铸铝合金化学成分表

合金牌号 成  分
ANSI ASTM UNS Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Sn Ti 除铝以外的其他成分(总量) 铝AI
360.0 SG100B A03600 9.0-10.0 2.0 0.6 0.35 0.40-0.60 0.50 0.50 0.15   0.25 余量
A360.0 SG100A A13600 9.0-10.0 1.3 0.6 0.35 0.40-0.60 0.50 0.50 0.15   0.25 余量
380.0 SC84B A03800 7.5-9.5 2.0 3.0-4.0 0.50 0.10 0.50 3.0 0.35   0.50 余量
A380.0E SC84A A13800 7.5-9.5 1.3 3.0-4.0 0.50 0.10 0.50 3.0 0.35   0.50 余量
383.0E SC102A A03830 9.5-11.5 1.3 2.0-3.0 0.50 0.10 0.30 3.0 0.15   0.50 余量
384.0E SC114A A03840 10.5-12.0 1.3 3.0-4.5 0.50 0.10 0.50 3.0 0.35   0.50 余量
390.0 SC174A A03900 16.0-18.0 1.3 4.0-5.0 0.10 0.45-0.65   0.10   0.20 0.20 余量
B390.0 SC174B A23900 16.0-18.0 1.3 4.0-5.0 0.50 0.45-0.65 0.10 1.5   0.10 0.20 余量
392.0 S19 A03920 18.0-20.0 1.5 0.40-0.80 0.20-0.60 0.80-1.20 0.50 0.50 0.30 0.20 0.50 余量
413.0 S12B A04130 11.0-13.0 2.0 1.0 0.35 0.10 0.50 0.50 0.15   0.25 余量
A413.0 S12A A14130 11.0-13.0 1.3 1.0 0.35 0.10 0.50 0.50 0.15   0.25 余量
C433.0 S5C A34430 4.5-6.0 2.0 0.6 0.35 0.10 0.50 0.50 0.15   0.25 余量
518.0 G8A A05180 0.35 1.8 0.25 0.35 7.5-8.5 0.15 0.15 0.25   0.25 余量

四.欧盟标准EN1706:1998

欧盟压铸铝合金化学成分和力学性能表

合金牌号 化学成分 抗拉强度Mpa最小 屈服强度Mpa最小 伸长率%最小 布氏硬度HB最小
代号 Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Pb Sn Ti
ENAC-43400 9.0 11.0 0.45 0.9 0.08 0.55 0.20 0.50 0.15 0.15 0.15 0.05 0.15 240 140 1 70
ENAC-44300 10.5 13.5 0.45 0.9 0.08 0.55     0.15     0.15 240 130 1 60
ENAC-44400 8.0 11.0 0.55 0.08 0.50 0.10 0.05 0.15 0.05 0.05 0.15 240 120 2 55
ENAC-46000 8.0 11.0 0.6 1.1 2.0 4.0 0.55 0.15 0.55 0.55 1.2 0.35 0.25 0.2 240 140 <1 80
ENAC-46100 10.0 12.0 0.45 1.0 1.5 2.5 0.55 0.30 0.45 1.7 0.25 0.25 0.2 240 140 <1 80
ENAC-46200 7.5 9.5 0.8 2.0 3.5 0.15 0.65 0.15 0.55 0.35 1.2 0.25 0.15 0.2 240 140 1 80
ENAC-46500 8.0 11.0 0.6 1.2 2.0 4.0 0.55 0.15 0.55 0.55 3.0 0.35 0.25 0.20 240 140 <1 80
ENAC-47100 10.5 13.5 0.6 1.1 0.7 1.2 0.55 0.35 0.30 0.55 0.20 0.10 0.15 240 140 1 70
ENAC-51200 2.5 0.45 0.9 0.10 0.55 8.0 10.5 0.10 0.25 0.10 0.10 0.15 200 130 1 70

国内外主要压铸AI合金化学成分表

合金系列 国别 合金牌号 WB/% 标准规范
Si Cu Mg Fe Al
AI-Si系 中国 YL102 10.0-13.0 <0.6 <0.05 <1.2 余量 GB/T15115-94
日本 ADC1 11.0-13.0 <1.0 <0.30 <1.2 JISH5302-82
美国 413 11.0-13.0 <1.0 <0.35 <2.0 ASTMB85-82
俄罗斯 AJ12 10.0-13.0 <0.6 <0.10 <1.5 TOCT2685-82
德国 AlSil2 11.0-13.5 <0.10 <0.05 <1.0 DIN1725
AI-Si-Mg系 中国 YL104 8.0-10.5 <0.30 0.17-0.30 <1.0 余量 GB/T15115-94
日本 ADC3 9.0-10.0 <0.60 0.40-0.60 <1.3 JISH5302-82
美国 360 9.0-10.0 <0.60 0.40-0.60 <2.0 ASTMB85-82
俄罗斯 AJl4 8.0-10.5 <0.10 0.17-0.30 <1.0 TOCT2685-82
德国 AlSil0Mg 9.0-11.0 <0.10 0.20-0.50 <1.0 DIN1725
AI-Si-Cu系 中国 YL112 7.5-9.5 3.0-4.0 <0.30 <1.2 余量 GB/T15115-94
YL113 9.6-12.0 1.5-3.5 <0.30 <1.2
日本 ADC10 7.5-9.5 2.0-4.0 <0.30 <1.3 JISH5302-82
ADC12 9.6-12.0 1.5-3.5 <0.30 <1.3
美国 380 7.5-9.5 3.0-4.0 <0.10 <1.3 ASTMB85-82
383 9.5-11.5 2.0-3.0 <0.10 <1.3
俄罗斯 AJl6 4.5-6.0 2.0-3.0 <0.10 <1.5 TOCT2685-82
德国 AlSi8Cu3 7.5-9.5 2.0-3.5 <0.30 <1.3 DIN1725
AI-Mg系 中国 YL302 0.80-1.30 <0.10 4.5-5.5 <1.2 余量 GB/T15115-94
日本 ADC5 <0.30 <0.20 4.0-8.5 <1.8 JISH5302-82
美国 518 <0.35 <0.25 7.5-8.5 <1.8 ASTMB85-82
德国 AlMg9 <0.50 <0.05 7.0-10.0 <1.0 DIN1725